naglowek

Bieg dla dzieci REGULAMIN 2016

REGULAMIN: BIEG DLA DZIECI – 4 września 2016 r.

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Biegu dla Dzieci jest:

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A.

Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów , Polska

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, KRS: 0000169777; NIP: 627-001-21-63; REGON: 000150194;

Współorganizatorem i Partnerem biegu jest M Event

II. TERMIN, MIEJSCE, TRASA

 1. Bieg dla Dzieci jest biegiem towarzyszącym dla Parkowego Półmaratonu w Chorzowie, który jest rozgrywany w Parku Śląskim. Odbędzie się dnia 4 września 2016 roku na terenie Parku Śląskiego.

 2. Start przewidziany jest na godzinę:

 • 10.10 – dzieci przedszkolne,

 • 10.20 – dzieci klas szkół podstawowych I – III,

 • 10.30 – dzieci klas szkół podstawowych IV – VI.

 1. Zapisy odbędą się w namiocie w strefie dla dzieci, w godzinach 8.00 – 10.00.

 2. Rozgrzewka odbędzie się o godzinie 10:00.

 3. Długość trasy:

400 m (dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci klas szkół podstawowych I – III),

800 m (dwa okrążenia; dzieci klas szkół podstawowych IV - VI).

 1. Zawodnicy są proszeni o nieskracanie trasy; zaistniałe niejednoznaczne sytuacje rozstrzygane są tylko i wyłącznie przez Organizatora.

 2. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 10 minut.

 3. Klasyfikacja zawodników odbywa się w oparciu o kolejność przekroczenia przez zawodnika linii mety.

III. UCZESTNICTWO

 1. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika wraz z rodzicem/opiekunem prawnym do biura zawodów w godzinach od 8.00 do 10.00 w dniu zawodów i podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego zawodnika odpowiedniego oświadczenia dostarczanego przez organizatora.

 2. Zawodnik i rodzic/opiekun prawny wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i drukowanych
  w zakresie niezbędnym do przeprowadzenie Biegu dla Dzieci oraz cyklu Parkowej Korony Biegów, a także w celu przeprowadzenia kampanii promocyjnej wyżej wymienionych imprez oraz ich edycji
  w kolejnych latach.

 3. Zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i przepisów, które wynikają z niniejszego regulaminu, a także do szeroko rozumianych zasad fair play.

 4. Rodzic/opiekun prawny dziecka oświadcza, że dziecko startuje na jego własną odpowiedzialność
  i własne ryzyko oraz, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na w pełni bezpieczne uczestnictwo
  w zawodach sportowych.

 5. Rodzic/opiekun prawny dziecka oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność zarówno cywilną jak i prawną za wszystkie wyrządzone przez dziecko szkody innym uczestnikom zawodów, osobom trzecim, a także jakiekolwiek zniszczenia w sprzęcie użytym do organizacji biegu oraz infrastrukturze parkowej.

 6. Rodzic/opiekun prawny dziecka oświadcza, że wyrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora i innych podmiotów współorganizujących imprezę w przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń ciała zaistniałych w związku z rozgrywanymi zawodami.

 7. Rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązuje się przestrzegać zaleceń służb porządkowych, organizatorów oraz warunków regulaminu.

 8. Podpisem złożonym na oświadczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka deklaruje, że zapoznał się
  ze wszystkimi warunkami regulaminu imprezy, akceptuje je oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, a także że wypełnił formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie dostarczone przez organizatora zgodnie ze stanem faktycznym.

IV. ZGŁOSZENIA I KLASYFIKACJIA

  1. Zgłoszenia zawodników do Biegu dla Dzieci przyjmowane są w biurze zawodów w dniu zawodów w godzinach 8.00 – 10.00.

  2. Udział w Biegu dla Dzieci jest bezpłatny.

  3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzymuje:

 • numer startowy, agrafki

 • pamiątkowy medal na mecie biegu,

 • napój na mecie biegu,

 • przekąskę na mecie biegu.

  1. Organizator zapewnia wyżej wymieniony pakiet startowy tylko i wyłącznie dla pierwszych 150 zapisanych dzieci. W przypadku większej ilości zgłoszeń Organizator nie zapewnia wyżej wymienionego pakietu startowego.

  2. W Biegu dla Dzieci zawodnicy podzieleni są na trzy kategorie wiekowe:

 • dzieci przedszkolne,

 • dzieci klas szkół podstawowych, klasa I – III,

 • dzieci klas szkół podstawowych, klasa IV – VI.

  1. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym możliwy jest start dziecka z rodzicem/opiekunem prawnym.

  2. Pierwsze trzy osoby w każdej kategorii zostaną uhonorowane pucharem, zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej dostaną dodatkowo nagrodę rzeczową.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek na klatce piersiowej.

2. Bieg dla Dzieci odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas imprezy.

4. Podkreśla się, że Organizator nie zapewnia zawodnikom grupowego ubezpieczenia NNW.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione/zagubione rzeczy.

6. Organizator i wszelkie podmioty współorganizujące imprezę nie ponoszą odpowiedzialności
za jakiekolwiek szkody osobowe, zdrowotne, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed,
w trakcie i po biegu.

7. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie wszelkich kwestii spornych należy wyłącznie do organizatora.

8. W sprawach nie określonych w niniejszym regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje zawsze organizator.

 

Serdecznie zapraszamy!